Ochrana osobných údajov

Vážený a milý zákazník,

Teší nás, že ste na našich stránkach. Prosím, prečítajte si nižšie uvedený text o podmienkach používania týchto stránok a ochrane Vašich údajov, aby nedošlo k nedorozumeniam a nejasnostiam. Prajeme si, aby Vám naše stránky prinášali úžitok.

KTO SME A KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Predávajúcim je Holding Centrum Realít, s. r. o., zastúpená konateľom Andrejom Bogárom,

so sídlom Sedmokrásková 6, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 , Slovenská republika

v evidencii Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  98546/B

IČO:  47 752 823, DIČ: 2024080377

Kontaktovať nás môžete:

 • elektronicky na emailovej adrese: gdpr(zavináč)hcr.sk
 • písomne na adrese: Holding Centrum Realít, s. r. o., Sedmokrásková 6, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 , Slovenská republika
 • telefonicky na čísle: (+421) 940 252 223

PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučením subjektov údajov – dotknutých osôb (ďalej len „GDPR“)

 1. Kto je správca osobných údajov?

Sme tým spoločnosti Holding Centrum Realít, s.r.o., Sedmokráskova 6, 82101 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 752 823, DIČ: 2024080377, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel: Sro, v.č.:98546/B, zastúpená Andrejom Bogárom ako konateľom spoločnosti (ďalej len „správca“).

Týmto Vás v súlade s čl. 12 GDPR informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

Prevádzkujeme webové stránky www.hcr.skwww.reality.hcr.sk.  Voči vašim osobným údajom sme v pozícii správcu: určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorý nám so spracovávaním budú pomáhať.

 

Ako nás môžete kontaktovať?

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: gdpr@hcr.sk

 

 1. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu.

 

 1. Zdroje osobných údajov
 • priamo od subjektov údajov (registrácia a nákupy cez webové stránky, emaily, telefón, chat, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky ai.)
 • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.)

 

 1. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
 • adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje – napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)
 • popisné údaje (napr. bankové spojenie)
 • ďalšie údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektov údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálneho konania ai.)

 

 1. Kategórie subjektov údajov
 • návštevník webu správcu
 • zákazník správcu
 • zamestnanec správcu
 • dodávateľ služby
 • iná osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu ku správcovi

 

 1. Kategórie príjemcov osobných údajov
 • spracovateľ
 • finančné inštitúcie
 • verejné inštitúcie
 • štátne a iné inštitúcie v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi
 • ďalší príjemcovia ( poskytunutie osobných údajov do zahraničia – štáty EU)

 

 1. Účel spracovania osobných údajov
 • účely určené v rámci súhlasu subjektu údajov
 • konanie o zmluvnom vzťahu
 • plnenie zmluvy
 • ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok správcu)
 • archivácia vedená na základe zákona
 • plnenie zákonných povinností zo strany správcu
 • ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov

 

 1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov robí správca. Spracovanie je prevádzané v jeho prevádzkarni a v sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, prípadne spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, poprípade i manuálnym spôsobom pri osobných údajov v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov.

Za týmto účelom prijal správca technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov, predovšetkým opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodilému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov.

Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 

 1. Doba spracovania osobných údajov

V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, tak i z príslušných právnych predpisov.

 

 1. Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom subjektu údajov s výnimkou zákonom stanovených prípadov, kedy spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas subjektu údajov.

V súlade s čl.6 odst.1 GDPR môže správca bez súhlasu subjektov údajov spracovávať tieto údaje:

 • subjekt údajov udelil súhlas pre jeden či viacej konkrétnych účelov
 • spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo pre prevedenie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov
 • spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje
 • spracovanie je nevyhnutné pre ochranu životne dôležitých záujmov subjektov údajov alebo inej fyzickej osoby
 • spracovanie je nevyhnutné pre splnenie úlohy prevádzanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je poverený správca
 • spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu či tretej strany, okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody subjektu údajov vyžadujúce ochranu osobných údajov

 

 1. Práva subjektu údajov

1) V súlade s čl.12 GDPR informuje správca na žiadosť subjektu údajov subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

 • účelu spracovania
 • kategóriu dotknutných osobných údajov
 • príjemcu alebo kategóriu príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené
 • plánovanej dobe, po ktorú budú osobné údaje uložené
 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov
 • pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania

2) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ prevádza spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na ich účel spracovania, môže:

 • požiadať správcu o vysvetlenie
 • požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov
 • ak je žiadosť subjektu údajov podľa odstavca 1 uznaná ako oprávnená, správca odstráni bezodkladne závadný stav.
 • Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odstavca 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Postup podľa odstavca 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojim podnetom na dozorný úrad priamo
 • Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie

Toľko toto prehlásenie, ktoré je verejne prístupné na internetových stránkach správcu.

ČO PRE VÁS Z TOHTO PREHLÁSENIA VYPLÝVA?

1.1 Ako predávajúci plne rešpektujeme dôverný charakter Vašich dát, ktoré vypĺňate do objednávky a poskytujete nám ich. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovníckych operácií, vystavenia daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami, teda všetka zákaznícka administratíva a rovnako k marketingovým účelom. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

 

1.2 Podľa Nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR) máte ako kupujúci právo na prístup (právo na poskytnutie zoznamu spracovávaných informácií o svojej osobe), právo na opravu (osobných údajov, ktoré mi nahlásite, že nesúhlasia), právo na výmaz (právo byť zabudnutý, pokiaľ neexistuje nadradený zákonný dôvod o uchovávaní osobných údajov dlhšie), právo na obmedzenie spracovania (napr. znepristúpnenie Vami vybraných osobných údajov alebo dočasné odstránenie zverených údajov z internetových stránok), právo na prenositeľnosť dát (dáta obdržíte v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), právo vzniesť námietku (v prípade, že nie je možné vyhovieť Vášmu právu na výmaz, môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov pre iný účel, napríklad priameho marketingu alebo profilovania) a v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás pomocou emailu gdpr@hcr.sk alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

1.3 V súlade s Nariadením (EU) 2016/679 (GDPR) spracovávame Vaše dáta a osobné údaje na základe oprávneného záujmu správcu, nevyhnutné pre splnenie zmluvy alebo nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti iba počas minimálnej nevyhnutnej doby a v čo najmenšom nutnom rozsahu vzhľadom k účelu ich pracovaniu, ktorý mi ukladajú zákony (predovšetkým č.431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve, č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov a ďalšie v aktuálnom a platnom znení)

Ďalej spracovávame Vaše dáta a osobné údaje na základe Vášho dobrovoľného, účelného, preukázateľného a informovaného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ svoj súhlas s účelom spracovania odvoláte, budú Vaše údaje bez omeškania vyradené zo spracovania, pokiaľ ich nebude nutné spracovávať z iných právnych dôvodov (napr. nevyhnutných pre splnenie zmluvy alebo pre splnenie právnej povinnosti).

 

1.4 Uplatnenie práva na prístup a opravu

Na požiadanie Vám podľa možností obratom, písomne a v súlade s vašim právom na prenositeľnosť údajov oznámime, či a aké osobné údaje máme o Vás zaznamenané. Pokiaľ by navzdory našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme. Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo si prajete odvolať svoj súhlas, kontaktujte nás prosím obratom na gdpr@hcr.sk, kde sme Vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade podnetov alebo sťažností.

 

1.5 Uplatnenie práva na výmaz a obmedzenie spracovania

Chceme Vaše údaje použiť k tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách, zistiť Vás názor na ne, prípadne pripravovať pre vás personalizované správy na základe vašej reakcie na našich weboch alebo v emailoch. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná.

Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odobrať a môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli Vaše údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého nášho emailu. V prípade SMS odosielam správy na kontaktný email.

 

1.6 Automaticky získané osobné údaje

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú nami používané webové servery a služby štandardným spôsobom informácie o zariadení, informácie z protokolu, IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, používaný internetový prehliadač, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite a taktiež dátum a dĺžku návštevy.

Tieto informácie sú používané za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok a sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu a môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom (napr. Google Analytics).

 

1.7 Automaticky získané údaje o správaní návštevníka na webe a cookies

Automatické získavanie a spracovávanie údajov o správaní návštevníkov webu pre marketingové účely (cielenie reklamy) je možné iba na základe Vášho súhlasu a je aktivované z Vášho podnetu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky. Údaje o správaní návštevníka na webe môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom. Webové stránky je možné používať i v režime, ktorý neumožňuje získavanie údajov o správaní návštevníkov webu.

Údaje o vašom správaní sa môžu ukladať ako malé súbory „cookies“ vo Vašom zariadení, uľahčujú navigáciu a zaisťujú vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Ďalej sa môžu využívať k zistení, či ste už zo svojho zariadenia navštívili naše stránky. Do súborov cookies sa neukladajú žiadne osobné údaje.

Súhlas so získavaním a spracovávaním údajov pre marketingové účely je možné vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia Vášho internetového prehliadača. Prípadne môžete používanie cookies taktiež deaktivovať priamo vo Vašom internetovom prehliadači.

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookies:

Typ

Názov

Účel

Expirácia

Vlastné

mioweb

marketing

30 až 365 dní

Cookies tretích strán

Google Analytics

Získavanie štatistických informácií

Podľa nastavenia prehliadača, poprípade do odstránenia

Cookies tretích strán

SmartSupp

Chat zákazníckej podpory

Podľa nastavenia prehliadača, poprípade do odstránenia

Cookies tretích strán

Pixel Facebook

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy (retargeting)

180 dní

1.8 Oznámené osobné údaje

Vaše osobné údaje sa zaznamenávajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie cez webový formulár, prihlásením sa do ankety, vypísaním cien alebo vyplnením objednávky. Na každom takomto mieste je vždy zrozumiteľne uvedené, aké údaje a za akým účelom ich poskytujete.

 

1.9 Vyslovenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Pre získanie preukázateľného súhlasu elektronickou cestou využívame technológiu double opt-in. Znamená to, že na Vašu e-mailovú adresu zašleme správu, v ktorej úplne jasne a zrozumiteľne uvedieme, za akým účelom údaje poskytujete (prečo), v akom rozsahu budú spracované (k čomu). V prípade, že si budete želať udeliť tento súhlas, kliknete na potvrdzovací odkaz v tejto správe a tým vykonáte svoj jednoznačný prejav vôle. V prípade, že súhlas neposkytnete, budú Vaše dáta vyradené zo spracovania.

 

1.10 Spracovanie osobných údajov

Správcom a hlavným spracovateľom osobných údajov bude

Holding Centrum Realít, s. r. o., zastúpená osobne konateľom Andrejom Bogárom,

so sídlom Sedmokrásková 6, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 , Slovenská republika

v evidencii Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  98546/B

 

Spracovateľom osobných údajov sú (alebo môžu byť):

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
Smartsupp.com s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ03668681
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
a ďalší.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje iba v rámci záväzných právnych predpisov. Naši zamestnanci, spolupracovníci, agentúry, obchodníci a dodávatelia sú z našej strany viazaní mlčanlivosťou, diskrétnosťou a všetci bez výnimky podliehajú Nariadeniu (EU) 2016/679 (GDPR).

Sme veľmi radi, že ste dočítali svoje práva až sem. Venovali sme veľa úsilia tomu, aby sme vás s Vašimi právami zrozumiteľne zoznámili a aby ste jasne chápali ktoré Vaše dáta spracovávame a pre aké účely. Nemáme v úmysle nikoho držať násilím v našej blízkosti a máte slobodné právo kedykoľvek sa od našej spoločnej cesty odpojiť. Rovnako tak nepotrebujeme Vaše dáta predávať alebo zneužívať.

V úcte pre Vás

Andrej Bogár, konateľ spoločnosti

OSTÁVA SPLNIŤ INFORMAČNÚ POVINNOSŤ POUŽÍVANÝCH SLUŽIEB

 

GOOGLE ANALYTICS

Toto je prehlásenie prevádzkovateľa stránok o využívaní služby Google Analytics v súlade so zmluvným dojednaním.

Tieto stránky používajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory „cookies“, umožňujúcu analýzu spôsobu používania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) bude spoločnosťou Google prenesený a uložený na serveroch v Spojených štátoch.

Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže taktiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Google nebude spojovať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, ale prosím uvedomte si, že ak tak učiníte, tak nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovávaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a k účelu hore uvedeným.

Zásady ochrany údajov spoločnosti Google

A pokiaľ ste dočítali až sem, tak Vám ďakujeme a teraz môžete túto stránku zavrieť.