Obchodné podmienky

Vážený a milý zákazník,

Táto chvíľa je pre nás veľmi významná. Svoje produkty a služby tvoríme s láskou a plným nasadením. Vy a teraz chystáte jeden z nich si zakúpiť. Obchod je pre nás spolupráca. Dlhodobá a obojstranne prospešná. Úžitok, ktorý získavate našimi produktami, je pre nás veľmi dôležitý a prajeme si, aby pre Vás znamenal spokojnosť s našou prácou.

Milujeme automatizáciu činností, aby potom ľudia mohli viacej svojho času tráviť so svojimi blízkymi či sa ďalej vzdelávať. Prečítajte si prosím pozorne nasledujúci text. Žijeme v štáte, kde platia právne pravidlá pre podnikanie a my ich dodržujeme.

A i keď v administratíve príliš záľubu nemáme, tieto obchodné podmienky chránia Vás i nás v situáciách, keby došlo k neočakávaným udalostiam. Prajeme si ale, aby sa tak nikdy nestalo, a Vy ste sa stali nadšenými zákazníkmi, ktorí s nami pôjdu ešte mnoho rokov po spoločnej ceste.

Prosím, prečítajte si ďalej uvedený text veľmi starostlivo. Odoslaním objednávky, teda kliknutím na tlačítko ODOSLAŤ  v predajnom formulári potvrdzujete, že Vám boli pred uzavretím zmluvy oznámené zákonom stanovené informácie, že ste sa zoznámili s našimi obchodnými podmienkami a že im plne rozumiete a súhlasíte s nimi.

 

Pokiaľ tomu tak nie je, na uvedené tlačítko prosím neklikajte.

Ďakujem 😉

 

Naše všeobecné obchodné podmienky (VOP) si môžete taktiež stiahnuť.

INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA PODĽA ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA (ZÁKON Č. 102/2014 Z. Z.)

Pred tým, než sa rozhodnete zakúpiť si nami ponúkaný produkt alebo službu, je našou zákonnou povinnosťou informovať Vás o našej spoločnosti a o pravidlách nášho obchodovania s Vami prostredníctvom internetu, tj. obchodovanie prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku.

KTO SME A KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Prodávajícím je Holding Centrum Realít, s. r. o., zastúpená konateľom Andrejom Bogárom,

IČO:  47 752 823, DIČ: 2024080377

so sídlom Sedmokrásková 6, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 , Slovenská republika

v evidencii Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  98546/B

Kontaktovať nás môžete:

 • Pre on-line komunikáciu na emailovej adrese: hcr(zavináč)hcr.sk
 • Pre vybavovanie reklamácie na emailovej adrese: reklamacie(zavináč)hcr.sk
 • Uprednostňujeme online komunikáciu, ale v prípade potreby nás môžete kontaktovať na adrese: Sedmokrásková 6, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 , Slovenská republika
 • Telefonicky na čísle: (+421) 940 252 223

AKO OBCHODUJEME

 • Ako podnikatelia, ktorí mimo iného ponúkajú s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, tj. internetu rôzne informačné produkty a služby (online vzdelávacie programy, webináre, semináre, knihy, CD, DVD) v oblasti kúpy a predaja nehnuteľnosti a v oblastiach osobného rozvoja.
 • Všetky zmluvné vzťahy s Vami uzatvárame v súlade s právnou legislatívou SR, právne vzťahy vyslovene neupravené zmluvou a obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
 • Zmluvy pre Slovenskú republiku a pre Česko sú uzatvárané v slovenskom jazyku.
 • Zmluvu s Vami uzatváram prostredníctvom webového rozhrania Vami vybraného produktu/služby (napr. www.hcr.sk, www.reality.hcr.sk, www.bez-realitky.hcr.sk a pod). Webovým rozhraním ste vedený jednotlivými krokmi k objednaniu produktu či služby a máte možnosť si zadané dáta a údaje pred podaním objednávky skontrolovať a opraviť.
 • Predajný formulár vždy obsahuje informácie o Vás, objednávanom produkte či službe, cene vrátane uvedenia daní a poplatkov, spôsobu úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním produktu či poskytnutej služby. Pri on-line produktoch náklady na dodanie neúčtujeme. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto sa nelíšia od základnej sadzby.
 • Zmluva s Vami je uzatvorená odoslaním Vašej objednávky (nie až po potvrdení objednávky). Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste boli predom informovaný o všetkých náležitostiach zmluvy, že ste sa zoznámili s obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a že s nimi súhlasíte. Údaje uvedené vami o Vás v objednávke považujeme za správne. Vylučujeme prijatie objednávky s dodatkom či odchýlkou.
 • Dôrazne dbáme na ochranu Vašich súkromných údajov a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránkach cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou. Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok, spracovávame v súlade s Nariadením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov – bližšie čl.10 OP. Neustále vylepšujeme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia tak, aby sme chránili u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb.

NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY

Označenie produktu (tovaru) alebo služby a popis ich hlavných vlastností sú vždy špecifikované na vybranom webovom rozhraní (napr. www.hcr.sk, www.reality.hcr.sk a pod). Radi by sme Vás upozornili, že naše produkty (online vzdelávacie programy, webináre, knihy, CD, DVD) podliehajú ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané.

Všetky naše produkty a služby, ktoré slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti kúpy a predaja nehnuteľnosti a osobného rozvoja sú iba návody a doporučenia, nie sme akokoľvek zodpovedný za Váš úspech či neúspech pri ich aplikácii v praxi, pretože ten je závislý na celej rade ďalších faktorov, ktoré  nemôžeme ovplyvniť, ako napr. vašich zručností, znalostí, schopností, obetavosti, situácie na trhu, obchodných znalostí a pod. Informácie obsiahnuté v týchto produktoch nemôžu nahradiť ani individuálnu konzultáciu kvalifikovaného odborníka. Bližšie čl.9 OP

CENA, SPÔSOB PLATBY A DODANIA

Cena produktu alebo služby vrátane všetkých daní a poplatkov je vždy uvedená na webovom rozhraní pri konkrétnom produkte či službe vrátane informácie o tom, či je cena s či bez DPH. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená i cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je vždy uvedená na predajnom formulári. Spôsob platby je uvedený v čl.3 OP, náklady spojené s dodaním v čl.4 OP.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Podmienky, lehotu a postup pre uplatnenie zákonného práva na odstúpenie od zmluvy sú upravené v čl. 6 OP

Údaje o právach vznikajúcich z chybného plnenia a podmienky pre uplatňovanie, vrátane informácií o nákladoch spotrebiteľa spojených s vrátením tovaru v súvislosti s odstúpením od zmluvy nájdete v čl. 6 a čl.7 OP.

Samozrejme si môžete stiahnuť formulár odstúpenie od zmluvy alebo reklamáciu.

.

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

Pretože nám záleží na Vašej spokojnosti s našimi produktami, poskytujeme pri vybraných produktoch garanciu vrátenia peňazí v lehote do 30 dní od ich zakúpenia pre prípad, že s produktom nebudete spokojní. Bližšie podmienky pre uplatnenie sú v čl.8 OP

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Pokiaľ medzi predávajúcim a spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa je SOI (Slovenská obchodná inšpekcia). Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie https://www.soi.sk/ . Viac sa dozviete v čl. 11 OP

PODROBNOSTI NÁJDETE V NIŽŠIE UVEDENÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH, KTORÉ SÚ NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU KAŽDEJ, S NAMI UZAVRETEJ, KÚPNEJ ZMLUVE NA VAMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU.

 


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Holding Centrum Realít, s. r. o.,

IČO:  47 752 823,

Pre predaj produktov a služieb s použitím internetu

 

Obsah

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Objednávka a Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 3. Cena, spôsob úhrady
 4. Dodacie podmienky
 5. Zabezpečenie, ochrana autorských práv
 6. Odstúpenie od zmluvy
 7. Práva z chybného plnenia, reklamácie
 8. Vylúčenie zodpovednosti za Váš úspech či neúspech
 9. Ochrana osobných údajov
 10. Záverečné ustanovenie
 • 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) platia pre predaj produktov a služieb predávajúceho, ktorým je právnická osoba Holding Centrum Realít, s. r. o., zastúpená konateľom Andrejom Bogárom, so sídlom Sedmokrásková 6, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 , Slovenská republika, IČO:  47 752 823, v evidencii Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  98546/B uzatvorených s kupujúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku cez webové stránky predávajúceho.

1.2 Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej taktiež „zákazník“ či „účastník“

1.3 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4 Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (iná osoba, než podnikateľ, ktorý činí objednávku v rámci svojej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami taktiež občianskym zákonníkom (Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v aktuálnom a platnom znení) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v aktuálnom a platnom znení)

1.5 Tieto obchodné podmienky sú uvedené na webových stránkach predávajúceho a platia pre predaj produktov a služieb predávajúceho na webových stránkach:

www.hcr.sk

www.reality.hcr.sk

 • 2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Označenie produktu (tovaru alebo služby), popis jeho hlavných vlastností a cena, vrátane informácie o tom, či je cena s DPH či bez DPH, je uvedené na vybranom webovom rozhraní predávajúceho. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená i cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je ďalej vždy uvedená i na objednávkovom formulári. Ponuka predaja zostáva v platnosti po dobu, kedy je zobrazovaná na webovom rozhraní.

2.2 Predajný formulár obsahuje vždy informácie o zákazníkovi, objednanom produkte, tovare alebo službe, cene vrátane uvedenia daní a poplatkov, spôsobov úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojeným s dodaním produktu či poskytnutej služby. Pri on-line produktoch náklady na dodanie účtované nie sú. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto sa nelíšia od základnej sadzby.

2.3 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a zákazníkom vzniká odoslaním objednávky (nie až po potvrdení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odoslať“.  Od tohto momentu vznikajú medzi ním a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v predajnom formulári. Predávajúci vylučuje prijatie platby s dodatkom alebo odchýlkou.

2.4. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania a zákazník má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

2.5. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy.

2.6. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložený v elektronickom archíve predávajúceho po dobu 5 rokov od jej uzavretia za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

2.7. Predávajúci je povinný poskytnúť či dodať produkt/tovar/službu, ktoré si zákazník objednal a zákazník sa zaväzuje produkt/tovar/službu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Povinnosť dodať produkt/tovar/službu, je predávajúci zbavený v prípade vypredania zásob, o čom bude zákazník informovaný.

2.8. Vlastnícke alebo užívacie právo k produktom/tovarom prechádza na zákazníka zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

2.9. Zákazník je uzrozumený s tým, že pre riadne užívanie online vzdelávacích produktov, webinárov a konzultácií je potrebné z jeho strany splniť technické požiadavky a mať aktualizovaný software. V prípade použitia iného než vyžadovaného softvéru, alebo pri použití požadovaného, ale neaktualizovaného softwaru (napríklad internetového prehliadača) môže byť obmedzená funkcionalita.

 • 3. CENA, SPÔSOB ÚHRADY

CENA

3.1. Cena produktov, tovaru a služieb, vrátane informácie o tom, či je cena s DPH či bez DPH, je uvedená na vybranom webovom rozhraní predávajúceho. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená i cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je vždy uvedená i na predajnom formulári.

3.2. Pri vybraných produktoch predávajúceho (fyzický tovar ako CD, DVD, knihy, výrobky) je zákazník spoločne s cenou povinný zaplatiť i náklady spojené s jeho balením a dodaním. Cena za balenie a dodanie je vždy uvedená na predajnom formulári, ak je predávajúcim účtovaná.

3.3. Predávajúci vystaví ohľadom platieb vykonávaných na základe zmluvy zákazníkovi daňový doklad – faktúru, ktorý slúži ako doklad o zakúpení produktu, tovaru či služby. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

MENA

 

3.4. Predávajúci prijíma platby v mene EUR, v niektorých prípadoch i v mene CZK. Pokiaľ je možné prijať platbu v rôznych menách, tak menu, v ktorej bude platba prevedená, si vyberá zákazník v predajnom formulári. Pri zmene voľby štátu v predajnom formulári sa zobrazí cena vo vybranej mene priamo na predajnom formulári.

SPÔSOB ÚHRADY

 

3.5. Cenu produktu/tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru hradí zákazník klasickým bankovým prevodom (1-2 pracovné dní) resp. bezhotovostne spôsobom a na účet zvolený v predajnom formulári, čo platí iba ak je táto možnosť uvedená v predajnom formulári.

3.6. Zákazník je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby, inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a poskytnúť včas požadované plnenie.

3.7. Kúpna cena je splatná do 5 dní od uzavretí zmluvy (od dátumu vystavenia faktúry), ak nie je uvedené inak, záväzok zákazníka uhradiť cenu za produkt/tovar či službu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.8. V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek čiastky (kúpnej ceny), ktorú je zákazník povinný zaplatiť, sa zákazník zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny produktu/tovaru/služby.

 • 4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Pri online vzdelávacích produktoch sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predajcu na emailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy. 

4.2. Aktivačné a prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkovi až po zaplatení celej kúpnej ceny, a to  najneskôr do troch dní, ak nie je uvedené inak.

4.3. V prípade fyzického tovaru (CD, DVD, kníh, tovaru, darčekových predmetov, a pod) predávajúci dodáva a doručuje objednaný tovar podľa veľkosti a váhy obchodným balíkom Slovenskej pošty podľa aktuálneho cenníku, v čo najkratšom termíne, obvykle do 2-10 pracovných dní od obdržania platby. Miesto dodania je stanovené na základe predajného formulára zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na adresu uvedenú v predajnom formulári.

4.4. Kupujúci je povinný tovar doručený formou poštovej zásielky prevziať. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať tovar doručovaný zásielkou, alebo v prípade že si kupujúci zásielku, ktorá bola uložená u doručovateľa, nevyzdvihne, je kupujúci povinný uhradiť dodávateľovi náklady na opätovné doručenie, pokiaľ o ňu požiada.

4.5. V prípade online konzultácie ponúkne predávajúci zákazníkovi minimálne dva termíny pre online konzultáciu v čo najkratšom termíne, obvykle do 5-14 pracovných dní od obdržania platby. Zákazník je povinný jeden z ponúknutých termínov prijať. Zákazníkovi je umožnené dohodnúť sa s predávajúcim maximálne 1x na odloženie termínu, vždy najneskôr do 48 hodín pred dohodnutým termínom. Za splnenie dodávky sa považuje nenaviazanie komunikácie so zákazníkom z dôvodu na strane zákazníka.

4.6. V prípade osobnej konzultácie s uvedením miesta konzultácie ponúkne predávajúci zákazníkovi minimálne dva termíny pre konzultáciu v čo najkratšom termíne, obvykle do 5-14 pracovných dní od obdržania platby. Zákazník je povinný jeden z ponúknutých termínov prijať. Zákazníkovi je umožnené dohodnúť sa s predávajúcim maximálne 1x na odloženie termínu, vždy najneskôr do 48 hodín pred dohodnutým termínom. Za splnenie dodávky sa považuje nedostavenie zákazníka do dohodnutého miesta konzultácie.

 • 5. ZABEZPEČENIE A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL adresu sú určené iba pre osobnú potrebu zákazníka. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu k online produktu či poskytnutej URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského mena a hesla treťou osobou.

5.2. Produkty, ktoré predávajúci prostredníctvom webového rozhrania predáva (online vzdelávacie programy, webináre, semináre, prezentácie, knihy, CD, DVD) vrátane ich náplne, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Je zakázané ich akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora! Oprávnenie k výkonu práva autorské dielo použitím môže byť zákazníkovi poskytnuté iba na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.

 • 6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

 

Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo v súlade s ustanovením § 7 a nasledujúcich zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia/dodania produktu, tovaru, a to bez udania dôvodu a akejkoľvek sankcie. Toto právo neslúži ako spôsob reklamácie tovaru.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosím Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 • Najneskôr 14.deň po prevzatí produktu/tovaru musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle o odstúpení od zmluvy
 • Formulár pre odstúpenie od zmluvy ku stiahnutiu TU
 • Odošlite formulár prosím emailom na odstupenie (zavináč) hcr.sk spolu s uvedením čísla objednávky, mena a dátumu nákupu
 • Fyzické produkty (CD, DVD, knihy, darčekové predmety a pod) doručte späť na vlastné náklady na adresu sídla firmy Holding Centrum Realít, s. r. o., Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 • Fyzické produkty (CD, DVD, knihy, darčekové predmety a pod), ktoré budete odosielať v rámci tohto odstúpeniu, doporučujeme vracať v pôvodnom neporušenom obale, tovar by nemal niesť známky použitia, mal by byť nepoškodený, kompletný a s kópiou dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku.
 • Upozorňujeme, že nie je možné mimo iného odstúpiť od zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo software (počítačového programu), pokiaľ bol porušený ich pôvodný obal. Právo na odstúpenie od zmluvy taktiež nie je možné uplatniť u zmlúv na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči či pri zmluvách o poskytovaní služieb.
 • Peniaze za produkt/ službu Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli obdržané a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný zákazníkovi vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu zákazník dodá tovar späť alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal a potvrdí prijatie opravného daňového dokladu.
 • V prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy na online vzdelávací produkt, je predávajúci oprávnený bezodkladne po doručení odstúpenia zákazníkovi deaktivovať a znemožniť prístup do členskej sekcie programu.

6.2. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

 

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu, pokiaľ zistí, že druhá strana porušila zmluvu podstatným spôsobom. Pre účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy považuje:

 • Omeškanie zákazníka s úhradou kúpnej ceny viac ako 10 dní po dobe splatnosti
 • Porušenie povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) zo strany zákazníka.
 • 7. PRÁVA A POVINNOSTI Z CHYBNÉHO PLNENIA, REKLAMÁCIE

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za chyby tj. práv z chybného plnenia, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (predovšetkým ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa)

7.2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá chyby. V prípade, že vec pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má zákazník právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu produkt/tovar uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve.

7.3. Chybné plnenie uplatňuje zákazník bez zbytočného odkladu u predávajúceho, najneskôr však do 2 rokov od prevzatia tovaru.

7.4. Pre reklamáciu nás prosím kontaktujte emailom na adrese reklamacie(zavináč)hcr.sk Súčasťou reklamácie by malo byť priloženie kópie dokladu o kúpe a popis chyby, vzor reklamačného formulára nájdete TU. O spôsobe vybavenia reklamácie budete informovaní emailom.

7.5. Zákazník môže požadovať bezplatné odstránenie chyby, primeranú zľavu z ceny a ak to nie je k povahe chyby neúmerné (predovšetkým ak ide chybu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez chýb. Ak nie je oprava alebo výmena možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže zákazník požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

7.6. Reklamácia bude vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote.

7.7. Predávajúci nie je povinný nároku zákazníka vyhovieť, pokiaľ preukáže, že tento pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu k použitiu. Rovnako predávajúci nezodpovedá za chyby, ktoré môžu vzniknúť zákazníkovi vďaka pomalému internetovému pripojeniu kupujúceho, neaktualizovanému internetovému prehliadaču či nenainštalovanému povinnému softwaru pri spúšťaní webinára či online produktu, ktorý nie je schopný ovplyvniť. On-line vzdelávacie produkty a webináre obsahujú iba návody a doporučenia, predávajúci rovnako neodpovedá za úspech či neúspech zákazníka pri aplikácii v praxi.  

 • 8. GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

8.1. Pretože nám veľmi záleží na Vašej spokojnosti s našimi produktami, poskytujeme Vám u vybraných produktov (online vzdelávacie programy a webináre) možnosť do 30 dní od zakúpenia, tj. zaslania prístupového odkazu či URL adresy na vami uvedenú emailovú adresu, odstúpiť od zmluvy z garanciou vrátenia peňazí pre prípad, že s produktom nebudete spojní, či zistíte že zakúpený tréning či program pre vás nie je vhodný. Či je garancia u konkrétneho produktu poskytovaná, je uvedené na webových stránkach vami vybraného produktu.

8.2. Odstúpenie od zmluvy v prípade nespokojnosti zašlite elektronickou formou na odstupenie@hcr.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupujete a s priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu.

8.3. Peniaze Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli obdržané, a to do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy a zaslaného potvrdenia o prijatí opravného daňového dokladu na našu emailovú adresu. Po obdržaní žiadosti dôjde automaticky k deaktivácii Vášho prístupu k produktu.

 • 9. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

9.1. Všetky naše produkty a služby, ktoré slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti kúpy a predaja nehnuteľnosti a zodpovedajúcich oblastí mentoringu, osobnostného a duševného rozvoja sú iba návody a doporučenia, nie sme akokoľvek zodpovedný za Váš úspech či neúspech pri ich aplikácii v praxi. Po celú dobu trvania on-line produktu alebo služby ste plne svojprávni a plne zodpovední za svoje správanie, konanie a svoje rozhodovanie. Váš úspech je závislý od rady ďalších faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako napríklad Vašich zručností, znalostí, schopností, obetavosti, vášho rozhodnutia, situácie na trhu, obchodných znalostí, zdravotného stavu a pod.

9.2. V prípade vzdelávacích produktov alebo služieb v oblasti osobnostného a duchovného rozvoja by sme Vás rád upozornil na fakt, že v ich priebehu môžete byť vystavení fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženiu, a je plne na Vašej zodpovednosti a rozhodnutí, či navrhované cvičenia alebo úlohy podstúpite alebo nie. Účasť v programoch alebo využitia služieb v oblasti osobnostného a duchovného rozvoja je určená ľuďom, ktorí majú záujem o osobnostný rast vo zvolenej oblasti a ktorí netrpia žiadnou duševnou či mentálnou poruchou.

9.3. Radi by sme Vás upozornili, že informácie obsiahnuté v našich produktoch nemôžu nahradiť individuálnu konzultáciu kvalifikovaného odborníka. Rovnako nemôžu nahradiť odbornú alebo lekársku pomoc a starostlivosť. Produkty môžu obsahovať informácie o produktoch a službách tretích osôb a i tieto informácie sú iba doporučením a vyjadrením nášho názoru k danej problematike.

9.4. Online a výukové produkty poskytujeme „tak, ako sú“ bez akýchkoľvek záruk, či už vyjadrených alebo mlčky predpokladaných, mimo iné vrátane predpokladanej záruky obchodovateľnosti a vhodnosti pre určitý účel. I napriek všetkému úsiliu, ktoré tvorbe týchto produktov venujeme, nezaručujeme, že funkcie, ktoré sú v produkte prezentované, budú dostupné vo vašej verzii príslušného softwaru, že tieto funkcie uspokoja vaše požiadavky, a ani nezaručujeme neprerušovanú či bezporuchovú funkčnosť spomínaného software.

9.5. Doživotná záruka prístupu k produktu, pokiaľ je poskytovaná, trvá po dobu životnosti technického prostriedku, na ktorom je produkt uložený. V prípade online produktov po dobu existenciu konkrétnych webových stránok produktu.

9.6. Neprijímame žiadnu zodpovednosť ani záväzky za presnosť, obsah, úplnosť, legálnosť, dostupnosť alebo spoľahlivosť informácií a nástrojov, ktoré poskytujeme na našich stránkach a nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo poškodenia akejkoľvek povahy (priame, nepriame, vyplývajúce alebo iné), či už vo vzťahu k zmluve, prečinu alebo iným spôsobom, ktoré môžu vzniknúť ako výsledok vášho použitia (alebo nemožnosti použitia) našich webových stránok, alebo vášho využitia (alebo nevyužitia) informácií a nástrojov poskytovaných na našich stránkach a to všetko vrátane informácií pochádzajúcich od tretích strán.

 • 10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Ako predávajúci plne rešpektujeme dôverný charakter Vašich dát, ktoré vypĺňate do objednávky a poskytujete nám ich. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovníckych operácií, vystavenia daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami, teda všetka zákaznícka administratíva a rovnako k marketingovým účelom. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

10.2 Podľa Nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR) máte ako kupujúci právo na prístup (právo na poskytnutie zoznamu spracovávaných informácií o svojej osobe), právo na opravu (osobných údajov, ktoré mi nahlásite, že nesúhlasia), právo na výmaz (právo byť zabudnutý, pokiaľ neexistuje nadradený zákonný dôvod o uchovávaní osobných údajov dlhšie), právo na obmedzenie spracovania (napr. znepristúpnenie Vami vybraných osobných údajov alebo dočasné odstránenie zverených údajov z internetových stránok), právo na prenositeľnosť dát (dáta obdržíte v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), právo vzniesť námietku (v prípade, že nie je možné vyhovieť Vášmu právu na výmaz, môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov pre iný účel, napríklad priameho marketingu alebo profilovania) a v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás pomocou emailu gdpr@hcr.sk alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

10.3 V súlade s Nariadením (EU) 2016/679 (GDPR) spracovávame Vaše dáta a osobné údaje na základe oprávneného záujmu správcu, nevyhnutné pre splnenie zmluvy alebo nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti iba počas minimálnej nevyhnutnej doby a v čo najmenšom nutnom rozsahu vzhľadom k účelu ich pracovaniu, ktorý mi ukladajú zákony (predovšetkým č.431/2002 Z.z. Zákon o účtovíctve, č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov a ďalšie v akutálnom a platnom znení)

Ďalej spracovávame Vaše údaje a osobné údaje na základe Vášho dobrovoľného, účelného, preukázateľného a informovaného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ svoj súhlas s účelom spracovania odvoláte, budú Vaše údaje bez omeškania vyradené zo spracovania, pokiaľ ich nebude nutné spracovávať z iných právnych dôvodov (napr. nevyhnutných pre splnenie zmluvy alebo pre splnenie právnej povinnosti).

10.4 Uplatnenie práva na prístup a opravu

Na požiadanie Vám podľa možností obratom, písmene a v súlade s vašim právom na prenositeľnosť údajov oznámime, či a aké osobné údaje máme o Vás zaznamenané. Pokiaľ by navzdory našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme. Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo si prajete odvolať svoj súhlas, kontaktujte nás prosím obratom na gdpr@hcr.sk, kde sme Vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade podnetov alebo sťažností.

10.5 Uplatnenie práva na výmaz a obmedzenie spracovania

Chceme Vaše údaje použiť k tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách, zistiť Vás názor na ne, prípadne pripravovať pre vás personalizované správy na základe vašej reakcie na našich weboch alebo v emailoch. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná.

Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odobrať a môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli Vaše údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého nášho emailu. V prípade SMS odoslaním správy odosielam správy "STOP SMS vašetelefónnečíslo" na kontaktný email.

10.6. Automaticky získané osobné údaje

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú nami používané webové servery a služby štandardným spôsobom informácie o zariadení, informácie z protokolu, IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, používaný internetový prehliadač, webovú stránku, z ktorej ma navštívite, webové stránky, ktoré u mňa navštívite a taktiež dátum a dĺžku návštevy.

Tieto informácie sú používané za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok a sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu a môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom.

 1. 7. Automaticky získané údaje o správaní návštevníka na webe a cookies

Automatické získavanie a spracovávanie údajov o správaní návštevníkov webu pre marketingové účely (cielenie reklamy) je možné iba na základe Vášho súhlasu a je aktivované z Vášho podnetu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti "Rozumiem", ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky. Údaje o správaní návštevníka na webe môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom. Webové stránky je možné používať i v režime, ktorý neumožňuje získavanie údajov o správaní návštevníkov webu.

Údaje o vašom správaní sa môžu ukladať ako malé súbory „cookies“ vo Vašom zariadení, uľahčujú navigáciu a zaisťujú vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Ďalej sa môžu využívať k zistení, či ste už zo svojho zariadenia navštívili naše stránky. Do súborov cookies sa neukladajú žiadne osobné údaje.

Súhlas so získavaním a spracovávaním údajov pre marketingové účely je možné vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia Vášho internetového prehliadača. Prípadne môžete používanie cookies taktiež deaktivovať priamo vo Vašom internetovom prehliadači.

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookies:

Typ

Názov

Účel

Expirácia

Vlastné

mioweb

marketing

30 až 365 dní

Cookies tretích strán

Google Analytics

Získavanie štatistických informácií

Podľa nastavenia prehliadača, poprípade do odstránenia

Cookies tretích strán

Pure Chat

Chat zákazníckej podpory

Podľa nastavenia prehliadača, poprípade do odstránenia

Cookies tretích strán

Pixel Facebook

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy (retargeting)

180 dní

10.8. Oznámené osobné údaje

Vaše osobné údaje sa zaznamenávajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie cez webový formulár, prihlásením sa do ankety, vypísaním cien alebo vyplnením objednávky. Na každom takomto mieste je vždy zrozumiteľne uvedené, aké údaje a za akým účelom ich poskytujete.

10.9. Vyslovenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Pre získanie preukázateľného súhlasu elektronickou cestou využívame technológiu double opt-in. Znamená to, že na Vašu e-mailovú adresu zašleme správu, v ktorej úplne jasne a zrozumiteľne uvedieme, za akým účelom údaje poskytujete (prečo), v akom rozsahu budú spracované (k čomu). V prípade, že si budete želať udeliť tento súhlas, kliknete na potvrdzovací odkaz v tejto správe a tým vykonáte svoj jednoznačný prejav vôle. V prípade, že súhlas neposkytnete, budú Vaše dáta vyradené zo spracovania.

10.10. Spracovanie osobných údajov

Správcom osobných údajov je:

Holding Centrum Realít, s.r.o., Sedmokráskova 6, 82101 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 752 823, DIČ: 2024080377, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel: Sro, v.č.:98546/B, zastúpená Andrejom Bogárom ako konateľom spoločnosti

Spracovateľom osobných údajov sú (alebo môžu byť):

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
PureChat Inc., 13835 N Northsight Blvd #205 Scottsdale, AZ, USA
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
a ďalší.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje iba v rámci záväzných právnych predpisov. Naši zamestnanci, spolupracovníci, agentúry, obchodníci a dodávatelia sú z našej strany viazaní mlčanlivosťou, diskrétnosťou a všetci bez výnimky podliehajú Nariadeniu (EU) 2016/679 (GDPR).

 • 11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIE

11.1. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach predávajúceho špecifikovaných v bode 1.5.

11.2. Sťažnosti a pripomienky Spotrebiteľa, ktoré sa týkajú zmluvného vzťahu uzavretého medzi predávajúcim a kupujúcim, vybavuje predávajúci, sťažnosti môže spotrebiteľ uplatniť na adrese reklamacie(zavináč)hcr.sk. Pokiaľ je sťažnosť svojim obsahom reklamáciou, bude sťažnosť vybavená ako reklamácia. Spotrebitelia sa so svojimi sťažnosťami môžu obracať rovnako na orgány dohľadu a štátneho dozoru, Slovenskú obchodnú inšpekciu či Úrad na ochranu osobných údajov.

11.3. Pokiaľ medzi predávajúcim a spotrebiteľom dôjde ku spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa Zákona č. č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie. Zahájením mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu nie je dotknuté právo strán sporu domáhať sa ochrany svojich práv a oprávnených záujmov súdnou cestou.

11.4. Všetky právne spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, v ktorých spotrebiteľ nevyužije svoje právo podľa odst.11.3, budú riešené v občianskom súdnom konaní všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

11.5. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.6. Predávajúci si vyhradzuje právo pri vybraných produktov upraviť ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán nad rámec týchto obchodných podmienok. Tieto pravidlá budú vždy uvedené na webových stránkach príslušného produktu a majú prednosť pred ustanoveniami OP.

11.7. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

11.8. Nie sme viazaný žiadnymi kódexami správania.

11.9. Toto aktuálne znenie obchodných podmienok je platné a účinné od 20.mája 2018

Ďakujeme Vám za Váš čas, ktorý ste strávili čítaním týchto obchodných podmienok.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

A pokiaľ ste sa dočítali až sem, tak Vám ďakujeme a môžete stránku zavrieť, alebo sa vrátiť späť na stránku, odkiaľ ste sem prišli.