Podľa ktorej predzmluvnej dohody je lepšie sa viazať?

Je lepšie použiť Rezervačnú zmluvu alebo Budúcu kúpnu zmluvu?

Ako sa bude správať rezervačný (blokovací) poplatok a ktoré problémové situácie môžu nastať?

Tvrdenie proti tvrdeniu? Eliminujte problémy a nedorozumenia,

ktoré môžu nastať v prípade, že

nesprávnou formou dohodnete podmienky predaja vašej nehnuteľnosti....

Treba sa pred podpisom Kúpnej zmluvy viazať aj písomne, alebo bude postačovať ústna dohoda?

V minulej časti nášho 5-dielného seriálu sme vám načrtli problematiku ako si overiť a správne čítať informácie z listu vlastníctva.

Ak máš seriál čítate, tak aj tento obrázok vám bude známy. Máte všetko naštudované a vzorové listy vlastníctva už máte bezpečne vo svojom počítači stiahnuté 😉 ?

Pozor, tento obrázok je  nefunkčný. Funkčnú verziu nájdete v minulej časti...

Akú formu predzmluvnej dohody urobiť?

Podľa čoho sa rozhodovať a rozhodnúť?

Predzmluvnou dohodou je v prípade kúpy a predaja nehnuteľnosti Rezervačná zmluva resp. Budúca kúpna zmluva. Ide o zmluvy, ktoré môžete ale ale aj nemusíte podpísať pred samotným podpisom finálnej verzie Kúpnej zmluvy.

Podpísať či nepodpísať? Hamletovská otázka 😉 Ak ste sa so záujemcom o kúpu - kupujúcim dohodli na väčšine podstatných náležitostí ústne, resp. ste dospeli k nejakému kompromisnému riešeniu, je potrebné a nanajvýš vhodné vašu ústnu dohodu spečatiť písomnou formou.

Aký zmysel má Rezervačná zmluva?

Rezervačná zmluva je forma rezervačnej dohody medzi zúčastnenými stranami (kupujúci-predávajúci), pričom každej strane vyplývajú nejaké náležitosti, ktorých by sa mala držať.

Ak by sme to zjednodušili - vy ako terajší majiteľ predávanej nehnuteľnosti sa dohodnete s kupujúcim, o:

 Rezervačná zmluva je istou formou rezervačnej dohody medzi zúčastnených strán, pričom každej strane vyplývajú nejaké náležitosti, ktorých by sa mala držať. Ak by sme to zjednodušili - terajší majiteľ (majitelia) nehnuteľnosti sa dohodnú s potenciálnym kupujúcim o:
 • záujme nehnuteľnosť predať a kúpiť za dohodnutú cenu
 • záujme nehnuteľnosť predať a kúpiť do vopred dohodnutého termínu

Rezervačná zmluva nemusí obsahovať všetky detaily o nehnuteľnosti samotnej, či jej častiach, ale musí v nej byť jednoznačne vyšpecifikované:

 • aká nehnuteľnosť (z akého listu vlastníctva) bude predmetom prevodu,
 • za akú kúpnu cenu a
 • v akom termíne vám bude uhradená kúpna suma a kedy prebehne samotný právny prevod
Ak osoba, ktorá má o kúpu nehnuteľnosti záujem a zároveň nemá problém podpísať Rezervačnú zmluvu, je to znak toho, že naozaj má vážny záujem nehnuteľnosť kúpiť za dohodnutých podmienok. Vy ako majiteľ sa zároveň v tejto zmluve zaväzujete, že počas dohodnutého (rezervačného obdobia) nebudete rokovať s ďalšími záujemcami o kúpu. Podpis z vašej strany, ako terajšieho majiteľa znamená, že máte vážny záujem a vôľu nehnuteľnosť predať a sa dohodnúť. Hlavnou podstatou je, že v Rezervačnej zmluve pre kupujúceho rezervujete istý čas na podržanie tejto nehnuteľnosti (jej rezerváciu). Dôvod? Musíte počkať, kým si dokáže vybaviť predovšetkým úhradu dohodnutej kúpnej ceny.

Najčastejšie otázky a odpovede k problematike Rezervačnej zmluvy

Prečo potrebuje kupujúci istý čas na podržanie (rezervovanie, blokovanie) vašej nehnuteľnosti počas dohodnutej rezervačnej lehoty?

Ten dôvod je naozaj prozaický. Už sme ho spomenuli. Potrebuje na ČAS. Bez ohľadu na to, či kupuje na hotovosť alebo na Hypotéku (úver). Kupujúci potrebuje časový priestor, kým si vybaví všetky možné aj nemožné potvrdenia a nevyhnutnosti na to, aby dokázal zafinancovať dohodnutú kúpnu cenu a mohlo sa pristúpiť k samotnému právnemu prevodu nehnuteľnosti.

Z akého dôvodu potrebuje človek čas, ak kúpu bude financovať v hotovosti?

Ak človek nekupuje nehnuteľnosť tak, že práve inú predal, tak väčšina ľudí, ktorí dom, byt alebo pozemok kupuje v tzv. hotovosti, má peniaze istou formou viazané. Musí deffacto požiadať o ich uvoľnenie. Napríklad pri stavebnom sporení to trvá do dvoch týždňov. Ak sú peniaze viazané na termínovanom účte, znova závisí od podmienok banky, za akých si dohodnete uvoľnenie a následný výber tejto "hotovosti. Čiže jednoznačne potrebuje v tomto smere každý jeden ČAS.

Dôvod časovej rezervácie pri zaplatení kúpnej ceny hypotékou (úverom), či kombinovanou formou?

V tomto prípade je potrebná väčšia časová rezerva ako v prípade úhrady kúpnej ceny hotovosťou. Pri hypotéke potrebujete predložiť na posúdenie a schválenie znalecký posudok. Jeho vypracovanie a dodanie do banky nejaký ten čas trvá. Buď kupujúcemu banka vyberie a pošle znalca sama, alebo si ho musí kupujúci nájsť osobne. Znalci sú vyťažené osoby, takže je nereálne očakávať, že keď ho kupujúci zavolá, hneď na druhý deň príde a fyzicky nehnuteľnosť zameria a nafotí. Okrem znalca banka bude od kupujúceho požadovať x-potvrdení, ktoré nesmú byť staršie ako... (závisí od vnútorných smerníc banky). A keď už kupujúci dodá všetko čo banka potrebuje, tak centrála banky (kde sa všetky dodané podklady musia fyzicky posielať), má na to x-pracovných dní. Najčastejšie ide o lehotu 10 až 14 dní. A potom má centrála banky x-pracovných dní na to, aby pripravila návrh záložných zmlúv a dodala ich na vybranú lokálnu pobočku. Ako je to pri kombinovanej forme? Ak vchádza ako premenná do rovnice úver (hypotéka) platí všetko to, čo sme napísali v prípade úhrady kúpnej ceny hypotékou. A ešte do rovnice treba prirátať to, v akom časovom horizonte bude mať kupujúci k dispozícii hotovosť (viď otázka č.2)

Akú rolu zohráva pri podpise rezervačnej zmluvy a samotnej rezervácii nehnuteľnosti realitná kancelária (maklér)?

Ak teda kúpu a predaj sprostredkováva realitná kancelária, tak maklér by mal s oboma zmluvnými stranami prejsť celý proces realitného obchodu. A nastaviť ho podľa informácií, ktoré sa dozvie z jednej a druhej strany. Maklér by mal do celého procesu čo najlepšie zapracovať podmienky a časové termíny zvládnuteľné pre obe strany. Pre osobu ktorá kupuje, ako aj pre vás ako terajšieho majiteľa. Do zmluvy je nutné zapracovať aj oprávnené nároky a požiadavky vás ako terajšieho majiteľa nehnuteľnosti.

Skladať či neskladať rezervačný poplatok? Ako sa správa tento rezervačný poplatok, aj je prítomná realitná kancelária?

Maklér, resp. realitná kancelária, ktorá vám kúpu a predaj sprostredkováva, by mala vystupovať ako nezávislá osoba pre obe zúčastnené strany. U makléra, resp. RK, býva zložená rezervačná záloha zo strany kupujúceho, až do času, kým sa celá kúpno-predajná transakcia neuzavrie. Pod uzavretím sa vo väčšine prípadov rozumie, že kupujúci bude mať na katastrálnom úrade prepísanú nehnuteľnosť na svoje meno a vy ako predávajúci budete mať na svojom účte pripísané finančné prostriedky. Zložením rezervačnej zálohy potvrdzujete kupujúci vážnosť svojho záujmu o kúpu vašej nehnuteľnosti.

Aké tri situácie môžu nastať po zložení rezervačného poplatku?

Ako sa potom správa tento rezervačný poplatok?

Varianty, čo sa môže stať, sú iba tri.

K PODPISU KÚPNEJ ZMLUVY a úhrade kúpnej ceny PRÍDE, tak ako bolo dohodnuté

Ak je to tak, tak v tomto prípade, rezervačný poplatok sa stáva súčasťou dohodnutej kúpnej ceny.

Laicky povedané, kupujúci už iba doplatí zvyšok dohodnutej kúpnej ceny.

K PODPISU KÚPNEJ ZMLUVY NEPRÍDE, a to z rôznych dôvodov na VAŠEJ STRANE

Prax zvykne byť rôzna. Je to tak, ako ste sa pre tento prípad zmarenia kúpy písomne dohodli v Rezervačnej zmluve.

Keďže však problém nastal na strane vás ako majiteľa  predávanej nehnuteľnosti, tak malo by platiť, že tento poplatok by ste mali vrátiť. Dôvod? Uzavretie kúpy bolo zmarené vašou stranou.

K PODPISU KÚPNEJ ZMLUVY NEPRÍDE, a to z rôznych dôvodov NA STRANE KUPUJÚCEHO

V prípade, že "pochybí", resp. dané slovo nedodrží strana kupujúceho, tak väčšinová prax hovorí o tom, že rezervačný poplatok prepadá v prospech vás ako majiteľa nehnuteľnosti.

Alebo realitnej kancelárie, ktorá predaj sprostredkováva. Znova závisí od toho, ako máte tento bod ošetrený priamo v Rezervačnej zmluve.

Aké sú podstatné náležitosti rezervačnej zmluvy?

Rezervačná zmluva by mala obsahovať všetko, na čom ste sa s protistranou dohodli. A to v písomnej forme. Jednoznačne a jasne musí byť identifikovateľný predmet predaja. Teda nehnuteľnosť ktorú predávate. V zmluve je potrebné uviesť termíny, kedy najneskôr pristúpiť k podpisu riadnych Kúpnych zmlúv. A aké pokuty budú v prípade, že niekto niečo dohodnuté nedodrží. Ak sú na nehnuteľnosti nejaké ťarchy, je nutné sa dohodnúť na ich vysporiadaní resp. vymazaní (ak to nie sú zákonné ťarchy). Je treba pred-dohodnúť, kto uhradí ktorý poplatok a hlavne si v zmluve ošetriť spôsob úhrady dohodnutej kúpnej ceny vo vzťahu k nadobudnutiu vlastníctva predávanej nehnuteľnosti. A tak ďalej 🙂

Najčastejšie otázky a odpovede k problematike Budúcej kúpnej zmluvy

Čo je to Budúca kúpna zmluva?

Ak to odľahčíme,Budúca kúpna zmluva je akousi vyššou inštanciou oproti Rezervačnej zmluve. Tak isto ju radíme medzi písomné predzmluvné riešenia.

Podstatou Budúcej kúpnej zmluvy je ZÁVAZOK jednej aj druhej strany (záväzok ako terajšieho majiteľa, tak budúceho-potenciálneho kupujúceho) k tomu, že do určitého termínu uzavrú riadnu Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude prevod nehnuteľnosti (ktorý bol samozrejme jednoznačne identifikovaný v Budúcej kúpnej zmluve).

Praxou ostáva, že Budúca kúpna zmluva by mala obsahovať všetky nevyhnutné ustanovenia, ktoré bude obsahovať aj samotná Kúpna zmluva. Znenie Kúpnej zmluvy zvykne byť súčasťou tejto Budúcej kúpnej zmluvy. Napríklad vo forme prílohy.

Aké sú najdôležitejšie ustanovenia Budúcej kúpnej zmluvy?

 • presné označenie predmetu budúceho prevodu (podľa listu vlastníctva, kde treba identifikovať nielen číslo listu vlastníctva, ale aj katastrálne územie, kde sa nehnuteľnosť nachádza)
 • výška kúpnej ceny, za ktorú ste sa dohodli nehnuteľnosť vy predať a potenciálny kupujúci kúpiť
 • stanovenie termínu, do ktorého najneskôr treba uzavrieť Kúpnu zmluvu
 • je vhodné rozpísať aj to, ako dôjde k úhrade kúpnej ceny zo strany kupujúceho
 • kedy a za akých podmienok dôjde k uvoľneniu a odovzdaniu nehnuteľnosti, poprípade ako to bude ohľadom hnuteľných vecí ktoré sa nachádzajú v predávanej nehnuteľnosti

Často kladené otázky

Vaše otázky, naše odpovede

Dochádza podpisom Budúcej kúpnej zmluvy k prevodu vlastníckeho práva?

NIE. Kataster Budúcu kúpnu zmluvu na akt samotného právneho prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, neakceptuje. Ak však chýba podpis jednej alebo druhej strany, poškodená strana má právo sa domáhať, nahradenia chýbajúceho podpisu súdnym rozhodnutím.

Teda k samotnému prevodu nehnuteľnosti môže dôjsť, ale až vydaním právoplatného rozsudku, ktorý ako-keby nahradí podpis "štrajkujúcej" zmluvnej strany (teda buď strany kupujúceho alebo strany predávajúceho).

 Aký je rozdiel medzi Rezervačnou a Budúcou kúpnou zmluvou?

 

Pri správne naformulovanej Budúcej kúpnej zmluve, ide o akúsi vyššiu formu právnej ochrany pre všetky zúčastnené strany. Každá strana si totižto nesie svoje vlastné povinnosti a svoju zodpovednosť za ich splnenie.

A tak isto má náležitosti ktoré nesmú v tejto forme zmluvy chýbať. Budúcu kúpnu zmluvu väčšina bankových inštitúcií akceptuje ako dokument na to, aby posúdila pre stranu kupujúceho hypotekárne prefinancovanie.

V akom prípade zložený rezervačný poplatok "ruší" právo a povinnosť pristúpiť k podpisu riadnej Kúpnej zmluvy?

 

Ak máte správne uzatvorenú Rezervačnú zmluvu, zaplatením pokuty môžete "zrušiť"svoj záväzok podpísať Kúpnu zmluvu, v prípade, že sa tento poplatok v dôsledku porušenia podmienok podpísanej zmluvy mení na zmluvnú pokutu.

Jednoducho povedané, odstúpenie od zmluvy bude kupujúceho stáť "iba" tento poplatok. Toto však treba v Rezervačnej zmluve jasne a zrozumiteľne uviesť a naformulovať.

Pri Budúcej kúpnej zmluve, ak by nastal znova tento prípad, ešte neznamená, že sa poškodená strana nemusí domáhať splnenia dohodnutých záväzkov a povinností súdnou cestou. A tak isto poškodená strana môže na súde uspieť.

V prípade záujmu Bonus pre Vás 😉

Podpisujte prosím iba to, čomu poriadne rozumiete. Podpis kúpnej zmluvy je tak závažný právny dokument, že v tomto prípade vám na 100% musí byť jasné, čo podpisujete! Viete ktoré sú zákonom stanovené ako povinné náležitosti Kúpnej zmluvy? 1) Presný a správny popis predmetu prevodu (prevádzanej nehnuteľnosti). 2) Presná identifikácia LV, katastrálneho územia, okresu, obce/mesta kde sa nehnuteľnosť, ktorá je predmetom predaja, nachádza.

K Bonusu pridávame, čo by Kúpna zmluva MALA obsahovať.

Ide predovšetkým o tieto obchodné termíny a dohody:

 • identifikácia presného spôsobu úhrady kúpnej ceny a jej výšky
 • spôsob a termín odovzdania nehnuteľnosti v dohodnutom stave po úhrade kúpnej ceny
 • spôsob a termíny podania Kúpnej zmluvy na príslušnú podateľňu Katastrálneho úradu
 • záruky a vyhlásenia ohľadom stavu nehnuteľnosti
 • zmluvné pokuty pre prípad, ak by porušila niektorá zo zmluvných strán svoje povinnosti
 • termíny pre odhlásenie sa z trvalého pobytu, odhlásenie a prihlásenie sa u dodávateľov energií (elektrina, plyn, káblovka...)
 • ak je predmetom prevodu byt, tak tam je potrebné riešiť aj súčinnosť pri prehlasovaní sa u správcu bytového domu ako aj popísať presne podiely na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, pozemku (pozemkoch) či prislúchajúcich nebytových priestorov, vrátane všetkých povinných vyhlásení

Nami doporučený postup

Ako docieliť to, aby Katastrálny úrad povolil vkladové konanie?

Inými slovami: aby Kataster schválil vami podaný návrh Kúpnej zmluvy bez prieťahov?

V záhlaví zmluvy správne identifikujte všetky zmluvné strany

Akýkoľvek preklep v tejto časti môže spôsobiť, že Kataster svoje konanie preruší. Ak sa konanie preruší, nevýhodou je časové zdržanie sa. Ak sa však zastaví, ide o vážnejší problém, ako napríklad to, že napríklad niektorá zo zmluvných strán je uvedená zle, ale nesprávne. Pozor hlavne na adresu, ktorá je uvedená na notárskom overení podpisov na Kúpnej zmluve a v záhlaví Kúpnej zmluvy. Musia sa zhodovať. Rovnako sa musí zhodovať adresa vás ako terajšieho vlastníka vo vašom aktuálnom občianskom preukaze s tou, ktorú pri nehnuteľnosti eviduje samotný katastrálny úrad.

Treba správne a jednoznačne identifikovať prevádzanú nehnuteľnosť

Okrem už spomínaného čísla listu vlastníctva, kde sa nehnuteľnosť nachádza, musíte presne uviesť aj okres, obec či Katastrálne územie, kam táto nehnuteľnosť patrí. Okrem toho je nutné aj správne identifikovať jednotlivé parcely, súpisné a orientačné čísla, ktoré sa k prevádzanej nehnuteľnosti viažu. Pri prevode bytu treba uviesť aj poschodie/podlažie či číslo bytu. Uviesť treba správne podiely na prevádzanej nehnuteľnosti vás ako terajších vlastníkov ako aj podiely vlastníkov nových. Teda kupujúcich.

Úprava práv a povinností k pozemkom vyplýva zo zákona a je povinnou súčasťou Kúpnej zmluvy

Táto časť môže byť problematická pri prevode bytu, ak sa napríklad byt nachádza v bytovom dome, kde bytový dom stojí na nevysporiadanom pozemku. Resp. stojí na pozemku bez podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov.

Vyhlásenia o technickom stave nehnuteľnosti, o prípadných chybách a vadách nehnuteľnosti

Či vyhlásenia o existujúcich ťarchách (vecných bremenách alebo o existencii zákonného záložného práva) by malo byť súčasťou každej Kúpnej zmluvy.

Kúpna cena, dohodnutie jej výšky a správne naviazanie jej úrady na právny prevod kupovanej nehnuteľnosti

Táto časť býva asi najdiskutovanejšou súčasťou Kúpnej zmluvy. Samozrejme oprávnene. Dohodnúť detaily platby ako aj spôsob vyplatenia kúpnej ceny. Rovnako treba dohodnúť a správne uviesť aj termíny jednotlivých platieb ak sa kúpna cena nebude uhrádzať v celku a naraz. Naviazanie podmienok čerpania hypotekárneho úveru na Katastrálny proces a samotný prevod vlastníckeho práva, ktorý nastáva až rozhodnutím katastrálneho úradu o povolení vkladu, je vec tak isto zaujímavá 😉 Alebo správne naviazanie hotovostného financovania (správnejšie povedané:bezhotovostného prevodu z účtu na účet) na bankovú vinkuláciu či notársky depozit či priamy prevod... To sú veci, ktorým treba rozumieť, treba ich ovládať, aby sa nestalo, že nebudete už ani vlastníkom a nebudete mať na svojom účte žiadne peniaze za predaj vašej nehnuteľnosti...

Odstúpenie od zmluvy

Patrí medzi štandardnú súčasť každej Kúpnej zmluvy. Z pohľadu vás ako predávajúceho, máte právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, že nebola zaplatená celá kúpna cena, ktorá bola dohodnutá. U kupujúceho, toto právo na odstúpenie nastáva, ak Kataster prevod zamietne. Napríklad z dôvodu zamlčaných a neodstrániteľných tiarch. V prípade problematiky odstúpenia od zmluvy treba mať ústretový prístup a dôkladne zvážiť dôvody druhej strany, pre ktoré nakoniec k naplneniu zmluvy nedošlo. A samozrejme podľa toho postupovať ďalej.

Odovzdanie a preberanie nehnuteľnosti, prepis jednotlivých dodávateľov energií

Aj kvôli plateniu pravidelných mesačných nákladov na prevádzku nehnuteľnosti, je súčasťou kvalitne spracovanej Kúpnej zmluvy. Štandardne sa náklady prevádzajú na nového majiteľa odovzdaním nehnuteľnosti formou preberacieho - odovzdávajúceho protokolu. Termín odovzdania môže byť naviazaný na úhradu kúpnej ceny alebo na samotný prevod vlastníckeho práva na Katastri.

Kto "riskuje" pri rezervačnej dohode viac? Vy ako majiteľ alebo strana budúceho kupujúceho?

Do istej miery táto otázka súvisí so sezónnosťou predaja jednotlivých typov nehnuteľnosti

Byty, domy a pozemky, majú svoje obdobia (svoju sezónnosť), kedy sa predávajú najlepšie. O tejto problematike sme už hovorili aj písali.

Otázka rizikovosti podpisu rezervačnej zmluvy z vášho pohľadu nastáva v momente, kedy k jej podpisu máte pristúpiť. Je to na vrchole sezónnosti predaja vášho typu nehnuteľnosti? Je to v strede sezóny? Je to na začiatku sezóny?

O čo ide? Štandardné obdobie na rezerváciu (podržanie) sa stanovuje na celý jeden mesiac. Sú to 4 týždne. Ak tento fakt nastane na vrchole sezóny a náhodou sa stane, že potenciálny kupujúci svoj zámer kúpiť nedokončí z rôznych dôvodov (banka mu nepustí tak vysoký úver napríklad), tak vo väčšom riziku a nevýhode ste práve vy - terajší majiteľ.

Do istej miery strácate šancu predať inému kupujúcemu. Toto je aj podstata rezervačnej zmluvy... Nesmiete ponúkať svoju nehnuteľnosť a nesmiete ani rokovať s ďalším záujemcom o kúpu. Ale... ak predaj náhodou spadne a vy ste práve na vrchole sezóny, prišli ste o šancu predať svoju nehnuteľnosť.

Stať sa môže naozaj všeličo. Aj kupujúci procesne vstupujú do rôznych rizík, pretože sa musia spoliehať na serióznosť a dodržiavanie dohôd zúčastnených strán a môže celý akt kúpy a predaja spadnúť nie priamym zavinením kupujúceho.

Avšak ako to riešiť?

Zatiaľ asi naj-riešenie sa javí skladanie vyššieho rezervačného poplatku. Ak by bol koniec sezóny (napríklad predávate dom, kupujúci sa nájde a začnete rokovať koncom októbra) prejde mesiac a máte koniec novembra. Pravdepodobnosť toho, že ďalší kupujúci sa nájde až na jar, je veľmi vysoká.

K týmto záležitostiam však treba pristupovať veľmi opatrne a vhodne odhadnúť celú situáciu. Ak si totižto dáte príliš náročné podmienky, kupujúci môže stratiť  chuť a záujem ďalej jednať. Môže sa jednoducho stať, že vôbec žiadnu zmluvu s vami nepodpíše a vy nepredáte.

Kupujúci napríklad nemusí mať k dispozícii takú veľkú hotovosť o ktorú môže spadnutím kúpy z jeho strany prísť, alebo tento váš krok môže brať ako prejav istej špekulácie a zato radšej od kúpy vašej nehnuteľnosti vycúva.

Aj z toho dôvodu ešte raz upozorňujeme, že síce ste do istej miery za istých okolností ako majiteľ predávanej nehnuteľnosti znevýhodnený, ale toto znevýhodnenie treba kompenzovať a nastavovať v písomnej predzmluvnej dohode veľmi opatrne a dôsledne.