Dokedy je človek po predaji nehnuteľnosti vlastníkom; a to so všetkými právami a povinnosťami?

Aj nad takýmito otázkami sa možno zamyslíte, ak reálne nájdete kupujúceho pre vašu nehnuteľnosť. Otázniky sa tu vynárajú práve kvôli tomu, že kúpa a predaj predstavujú PROCES.

To znamená postupnosť nejakých krokov a úkonov.to trvá nejaký čas. Možno dva týždne, možno mesiac, kým:

 • reálne podpíšete Kúpno-predajnú zmluvu
 • reálne dostanete peniaze za predaj na svoj účet
 • reálne podáte a odnesiete Kúpno-predajné zmluvy na Kataster
 • Kataster reálne zmení na liste vlastníctva vlastníka (nebude tam už figurovať vaše meno, ale iniciály vášho kupujúceho)

Kataster rozhoduje spätne (pri klasickom konaní do 30 dní).

To, aký dátum sa cca po mesiaci objaví na liste vlastníctva závisí od toho, akú formuláciu máte ohľadom tohto faktu

napísanú a uvedenú v Kúpno-predajnej zmluve.

Kedy po predaji nehnuteľnosti prestávate byť po právnej stránke jej vlastníkom?

Kupujúci sa stáva vlastníkom vtedy (a predávajúci ním prestáva byť), keď je oboma stranami (kupujúcim aj predávajúcim):

 • podpísaná Kúpno-predajná zmluva,
 • komplet uhradená kúpna cena
 • Kataster vklad povolí, tzn. nehnuteľnosť na meno kupujúceho prevedie.  

Čo v prípade, že v zmluve budú chyby a Kataster konanie preruší?

Ak budú v zmluve vyriešiteľné chybyKataster konanie preruší, rieši sa to Dodatkom. Jediné čo sa v tomto prípade stane je to, že sa celý proces prevodu časovo natiahne.

Vlastníkom prestávate byť tak ako je to napísané v zmluve. Môže v nej byť uvedené napríklad:

 • Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia príslušnej správy Katastra o jeho povolení, t. j. dňom jeho vyznačenia.

Alebo môže byť v Zmluve uvedené

 • "dňom podpisu Kúpno-predajných zmlúv"  alebo
 • "dňom kedy Kataster o povolení vkladu rozhodne" alebo
 • "dňom kedy Zmluva bola podaná na Kataster" alebo iné formulácie

Čo to prakticky znamená? Ako sme spomínali v úvode, celá kúpa a predaj je proces. Aj Katastrálne konanie je proces.

A to kedy sa zmení po právnej strane vlastník závisí od toho, čo a ako máte naformulované ohľadom tohto faktu v Kúpno-predajnej zmluve. 

Ak podpíšete zmluvy 15. v mesiaci, podáte na Kataster 20. v mesiaci a Kataster rozhodne do 30 dní - napríklad rozhodne 19. nasledujúceho mesiaca-

podľa toho bude zaznačený nový vlastník (váš kupujúci) a vy prestávate byť vlastníkom. So všetkými právami aj povinnosťami.

Kedy sa po predaji menia dodávatelia vody, plynu a elektriny?

V prípade predaja bytu, teplá a studená voda býva súčasťou zálohových platieb. Často býva súčasťou zálohových platieb aj plyn. Osobitne treba hlásiť zmenu vlastníka elektrárňam. A to vždy, bez ohľadu na to, či predáte byt alebo dom.

Na zmenu dodávateľov energií poväčšine stačí

 • Kúpno-predajná zmluva a/ alebo
 • Odovzdávací a preberací protokol.

Teda zmenu dodávateľov môžete robiť až po tom, ako nehnuteľnosť odovzdáte, odpíšete a možno ešte lepšie (aj odfotíte) stavy a čísla elektromera, plynomeru a vody a každá strana si nechá jeden (oboma strana mi podpísaný) protokol.

Najbližšie vás čaká prvé prísne strážené realitné tajomstvo. Bude sa týkať správneho stanovenia predajnej ceny.

Už prosím máte náš email pretiahnutý v zložke doručené? Ideálne aj moje meno s adresou pridané medzi kontakty. A naozaj sa neobávajte. Nepôjde o žiadnu zoznamku ;).

Vždy pôjde o informácie, tipy, postupy, know-how a návody týkajúce sa toho, aby sme vám pomohli pri predaji vašej nehnuteľnosti.

Čo Vás čaká najbližšie?